11 belangrijke stappen voor een succesvolle aanpak van agressie en geweld

Wat kun je doen tegen agressie? 11 stappen voor een succesvolle aanpak

1. Breng de risico’s in kaart op het gebied van agressie en geweld

Maak een RI&E. Maak inzichtelijk waar en wanneer medewerkers met agressie en geweld te maken kunnen krijgen. Houd agressie- en geweldsincidenten bij. Noteer de plaats, tijd en aard van het incident.

2. Zorg voor een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren

Maak een duidelijke procedure. Zorg dat duidelijk is voor het personeel wat een agressie- en geweldsincident is. Koppel resultaten van de analyse en daaruit voortvloeiende acties altijd terug naar de melders. Bespreek incidenten ook in het werk- of teamoverleg. Als resultaat wordt de procedure steeds beter.

3. Train medewerkers; geef voorlichting en instructies over agressie en geweld

Licht medewerkers voor. Bied medewerkers die te maken (kunnen) krijgen met agressie en geweld instructies en/of trainingen aan. Trainingen in het voorkomen en omgaan met agressie en geweld, waardoor medewerkers weerbaarder worden. Zorg ervoor dat deze instructies en trainingen actueel zijn.

4. Maak een protocol voor agressie en geweld

Zorg voor een protocol. Zet hierin hoe medewerkers agressief gedrag kunnen voorkomen. Zoals van publiek, bezoekers of cliënten. Zet hier ook in hoe zij assistentie kunnen inroepen. Zorg voor toegankelijke persoonlijke opvang en ondersteuning. Lees hier 5 tips die je helpen bij het maken van een protocol.

5. Stel huisregels op voor bezoekers en cliënten

Huisregels. In de huisregels staat welk gedrag wel en niet van bezoekers en cliënten wordt geaccepteerd. Maak deze regels aan bezoekers en cliënten bekend. Zie vervolgens toe op de naleving en zet sancties op het overtreden ervan.

6. Tref afdoende maatregelen op organisatorisch en personeel vlak

Organisatorische en personele maatregelen. Stem de organisatie van het werk af op het risico. Doe dit ook bij de inzet van personeel. Let er op dat bij bepaalde taken meer agressie kan voorkomen. Dit geldt ook voor bepaalde locaties of werktijden. Zorg dat er adequaat op dergelijke situaties kan worden ingespeeld.

7. Tref voldoende voorzieningen om agressie en geweld tegen te gaan

Gebruik bouwkundige en technische voorzieningen. Zorg bijvoorbeeld voor fysieke afscherming zoals een glazen wand of hoge brede balie. Gebruik eventueel camerabewaking, sluit bepaalde toegangsdeuren voor publiek en zorg voor vluchtroutes. Daartoe creëer je een veilige werkomgeving.

8. Een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure

Zorg voor een betrouwbare alarmprocedure. Geef medewerkers waar nodig de beschikking over een betrouwbaar alarmsysteem. Borg hiermee dat een medewerker snelle en adequate assistentie krijgt als hij of zij alarm slaat.

9. Zorg voor een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident

Zorg voor een opvangregeling voor medewerkers die slachtoffer zijn geworden van agressie of geweld. Bied ondersteuning aan het slachtoffer. Bijvoorbeeld door het aanbieden van andere (tijdelijke) werkzaamheden of het helpen bij het doen van aangifte.

10. Pak de dader of daders aan volgens een vastgelegde regeling

Leg vast in een regeling hoe de dader of daders van agressie- en geweldsincidenten worden aangepakt. Zet hierin de te ondernemen acties. Bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing, opleggen van een toegangsverbod, doen van aangifte of andere sancties.

11. Evalueer periodiek het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld

Regelmatige evaluatie. Kijk regelmatig naar de effectiviteit van de maatregelen en voorzieningen. Evalueer het gevoerde beleid tegen agressie en geweld. Met als doel om te komen tot verbeteringen in de aanpak van agressie en geweld.